AYLLUNA

Coaching en trainingen in persoonlijke ontwikkeling & energiewerk

Privacyverklaring aylluna


PRIVACY VERKLARING AYLLUNA

Aylluna verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.


Bij het geven van workshops, trainingen en individuele sessies verwerkt Aylluna persoonsgegevens van je.
Met deze privacyverklaring informeren we je over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Hans Mutsaers, eigenaar Aylluna;
telefoon: 06-230.68.005
e-mail: aylluna.hans@gmail.com
website: www.aylluna.com


Verkrijgen van persoonsgegevens:
Als je je aanmeldt voor een workshop of individuele sessie geef je ons bepaalde persoonsgegevens. Dat gebeurt via het formulier op de website van Aylluna, via een inschrijfformulier of via een e-mail. Ook kan het zijn dat Aylluna telefonisch of op andere wijze persoonsgegevens van je ontvangt.
De persoonsgegevens die gevraagd worden, zijn nodig om workshops en sessies te kunnen geven.

Persoonsgegevens:
Aylluna verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
• Geboortedatum (leeftijd)
• Geslacht
• Informatie over ervaring met ceremonies en soortgelijke trainingen
• Informatie over fysieke en psychische gezondheid, gezondheidsklachten en levensloop
• Inhoud van communicatie

Doeleinden:
Aylluna verwerkt deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
• Onderhouden van contact
• Verzorgen van workshops
• Bieden van individuele sessies
• Bieden van een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• Marketing
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Het kunnen afhandelen van klachten

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het verzorgen van workshops of individuele sessies en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen richting de belastingdienst (denk aan facturen bewaren).

Verstrekking aan derden:
Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte mate worden verstrekt aan derden. Denk daarbij aan een boekhouder of iemand die samen met Aylluna een workshop verzorgt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de eerder genoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Aylluna zal je gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER:
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem van Aylluna en dit gaat via de servers van Google en/of Mailchimp.com.
De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Hoe lang worden je gegevens bewaard:
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de genoemde doeleinden. Bij bepaalde gegevens moet Aylluna zich houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe worden je gegevens beveiligd:
Aylluna vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Jouw rechten:
Je hebt het recht om Aylluna een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je vragen om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je vragen om een overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen:
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: Hans Mutsaers via aylluna.hans@gmail.com of 06-230.68.005

Klacht:
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan Aylluna weten.

Mocht je er met Aylluna niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring:
Deze privacyverklaring kan door Aylluna worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 oktober 2019.

Disclaimer
De informatie op de website van Aylluna is met zorg samengesteld.
Aylluna aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website.
Het is niet toegestaan de inhoud van de site te kopieëren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Aylluna.